Udskriv

Linksamling

VIDENSCENTRE

Center for Hjerneskadewww.cfh.ku.dk

Videnscenter for Hjerneskade er en selvejende institution, der finansieres af amterne og København og Frederiksberg Kommuner. Centrets virke er orienteret mod vidensindsamling og -formidling m.h.p. den behandlingsmæssige kvalitet af indsatsen særligt overfor mennesker med senhjerneskade i hele landet.

VIKOM – Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprogwww.vikom.dk

VIKOM er en selvejende institution finansieret af amterne og København og Frederiksberg Kommuner. VIKOM indsamler, udvikler og formidler viden om kommunikation m.h.p. det professionelle arbejde med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.

Videnscenter for døvblindfødte – https://socialstyrelsen.dk/handicap/dovblindhed

Videnscenter for døvblindfødte er en landsdækkende amtskommunal institution under Nordjyllands Amt. Centret har som sit formål at sikre den almene og specialiserede viden om døvblindfødte menneskers særlige behov.

Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmedewww.vcddh.dk

– Er en selvejende institution finansieret af amterne og København og Frederiksberg Kommuner. Centret indsamler, bearbejder og formidler viden på døve- og høreområdet m.h.p. den kvalitetsmæssige sikring af lokale og regionale tilbud til brugergruppen.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning – www.oligo.dk

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning finansieres ved hjælp af en bevilling fra Sundhedsministeriet. Centret formidler viden om mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser, behandlingsformer m.m.

Videnscenter for autismewww.autisme.dk

– Er etableret af Amtsrådsforeningen med Københavns Amt som driftsamt. Centrets vidensindsamling sigter mod at fremme den faglige udvikling og optimere levevilkårene for mennesker med autisme.


HJÆLPEMIDDELINSTITUTTER/ FORHANDLERE

Vestsjælland – www.hjaelpemiddelcentralen.dk

Hjælpemiddelcentralen er et tilbud i Vestsjælland til både privatpersoner og terapeuter, sagsbehandlere, sundhedsfagligt personale og tekniske rådgivere i amt og kommuner. Hjælpemiddelcentralen består af 2 afdelinger: Rådgivningsafdelingen, der vejleder og rådgiver om hjælpemidler til mennesker med nedsat funktionsevne, og Bevillingssekretariatet, der har kompetence til at bevilge særlige IT-kommunikationshjælpemidler, synshjælpemidler m.m.

Sønderborg Kommune – https://sonderborgkommune.dk/borger/kommunikation-og-hjaelpemidler

Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Sønderborg er et tilbud til borgere med behov for særlige hjælpemidler. På centrets tale-/læseafdeling og Teknologiafdelingen tilbydes rådgivning og vejledning om kommunikationshjælpemidler, ligesom det her er muligt at få undervisning, konsulentbistand, hjælp til afprøvning samt til at indkøbe kommunikationshjælpemidler. Centret lægger vægt på samarbejde med andre offentlige instanser i amt og kommuner, virksomheder og revalideringsinstanser.

Århus Kommune – https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om/cft-center-for-frihedsteknologi/enheder-under-center-for-frihedsteknologi/aarhus-kommunes-hjaelpemiddelcenter/

Hjælpemiddelcentralen er et videnscenter i Århus Kommune, der tilbyder råd og vejledning om kommunikationshjælpemidler til amtets borgere. Hjælpemiddelcentralen har desuden ansvaret for bevilling af særlige informationsteknologiske hjælpemidler til borgere med et varigt kommunikationshandicap – produkterne er bl.a. talemaskiner og kommunikatorer, særlige kommunikationsprogrammer til computere og særligt betjeningsudstyr til computere.

Hillerød Kommune – www.kc.hil.dk/synsnedsaettelse/syn

Kommunikationscentret i Hillerød Kommune henvender sig til borgere, kommuner, skoler, daginstitutioner m.m. med tilbud om rådgivning og vejledning i optiske synshjælpemidler og kommunikationsteknologiske hjælpemidler. Centret udbyder kursus- og efteruddannelsesvirksomhed til fagpersoner og forældre samt sikrer erfaringsudveksling ved etablering af netværksgrupper for fagpersoner og forældre. Kommunikationscentret varetager ligeledes bevilling af syns- og informationsteknologiske hjælpemidler til borgere med kommunikationsvanskeligheder og andre funktionsnedsættelser.

Hjælpemiddelinstituttetwww.hmi.dk

Hjælpemiddelinstituttet er en selvejende institution, der formidler viden om hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser. På hjemmesiden er der tilgang til den omfattende hjælpemiddelbase med produkt- og forhandlerinformation i dansk regi, tidsskrifterne Hjælpemidlet og HIT samt en oversigt over nationale og internationale konferencer, kurser m.m. i alternativ kommunikation.

AB HANDIC HELPwww.handicstore.dk

AB Handic Help forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med et ringe eller intet verbalt sprog. Produkterne spænder fra meget enkle “talebøffer” til avancerede talemaskiner, derudover forhandles kognitive hjælpemidler til mennesker med hjerneskade, 0-1 kontakter, computerprogrammer og tilbehør m.m.

Hans Knudsen Instituttetwww.h-k-i.dk

Hans Knudsen Instituttet forhandler og producerer kommunikationshjælpemidler til mennesker med handicap: talemaskiner, alternative styringsmuligheder til mus, joystic m.m.

ARA Software – www.arasoftwares.com

Siden henvender sig til forældre, pårørende og fagpersoner, der arbejder med mennesker med kommunikationsvanskeligheder. ARA Software tilbyder små enkle softwareprogrammer (fx billedviser/billedbog), der letter kommunikationen med og for børn med autisme, hjerneskade el.lign. – programmerne inkl. installationsvejledning kan downloades gratis fra hjemmesiden, der desuden indeholder den private hjemmeside om Lukas Nørgaard, der er en multihandicappet autistisk dreng uden et talesprog.

Døveskolernes Materialecenter (DM)www.matcen.dk

Døveskolernes Materialecenter udvikler og producerer undervisningsmidler til og om døve, hørehæmmede og døvblinde. Centret udbyder materialer i tegnsprog, sprogstimulering og billedstøttet kommunikation, artikulation og høretræning m.m.

Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikationwww.kc.dk

– Udbyder salgsmaterialer i tegnsprog/tegnordbøger, computerprogrammer og deciderede undervisningsprogrammer i tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. På hjemmesiden findes desuden oplysninger om udviklingsarbejde og forskning i KC’s regi, kursus- og efteruddannelsestilbud til både pårørende og professionelle samt introduktion om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, der udbydes af KC.


ØVRIGE CENTRE

Det Centrale Handicaprådwww.dch.dk

Det centrale Handicapråd er oprettet af Folketinget og er rådgivende i forhold til de offentlige myndigheder samt overvågende i forhold til regler, lovgivning og praksis på handicapområdet. Rådet har et nært samarbejde med Center for Ligebehandling af Handicappede.

Center for Ligebehandling af Handicappedewww.clh.dk

Center for Ligebehandling af Handicappede er en selvejende statslig institution, der arbejder med ligestillings- og ligebehandlingsproblemer inden for alle sektorer i samfundet. På hjemmesiden findes centrets statusberetning over udviklingen på området, herunder brug af alternative kommunikationsmetoder på bosteder, tidsskriftet Lighedsregn, pjecer, rapporter og andet materiale, der kan downloades.

TAVSwww.tavsgruppen.dk

Tværfaglig Arbejdsgruppe vedrørende sprog og kommunikation er nedsat som et tværfagligt forum i Nordjyllands Amt. Tavsgruppen har til formål gennem gensidig information og erfaringsudveksling at komme med idéer og forslag til fremtidige initiativer inden for området alternativ og støttende kommunikation. Hjemmesiden henvender sig primært til pædagoger, forældre og pårørende med tilbud om åbne værksteder til afprøvning af kommunikationsmetoder, erfarings- og idéudveksling, produkt/forhandlerliste, links m.m.


UDVALGTE LINKS OM BLISS

Symbols dot Net – www.symbols.net

Hjemmesiden fungerer som en ressourceside i bliss-symboler. Her findes bl.a. en on-line ordbog og utallige links til andre bliss-relaterede sider, der udbyder symbolordbøger, instruktioner og leksioner i bliss, en bliss-symbol bibliografi, generel information om bliss samt links til sider for andre visuelle kommunikationsmetoder.


UDVALGTE LINKS OM COMPUTERGROGRAMMER

ARA Softwarewww.arasoftwares.com

Siden henvender sig til forældre, pårørende og fagpersoner, der arbejder med mennesker med kommunikationsvanskeligheder. ARA Software tilbyder små enkle softwareprogrammer (fx billedviser/billedbog), der letter kommunikationen med og for børn med autisme, hjerneskade el.lign. – programmerne inkl. installationsvejledning kan downloades gratis fra hjemmesiden, der desuden indeholder den private hjemmeside om Lukas Nørgaard, der er en multihandicappet autistisk dreng uden et talesprog. På siden kan man læse om familien Nørgaards erfaringer med kommunikation gennem tegnsprog og billeder, samt om kommunikationsmetoder og autisme generelt.


UDVALGTE LINKS OM KAT-KASSEN

Aspergers Ressource Centerwww.aspergers.dk

Aspergers Ressource Center er en privat indtægtsdækket virksomhed, der arbejder for at bedre livs- og udviklingsbetingelserne for mennesker med autisme eller Aspergers syndrom. På Centrets hjemmeside findes en introduktion til KAT-kassen som kommunikationsmetode, samt en oversigt over konferencer og kurser i brug af KAT-kassen og andre metoder. En artikel- og litteratursamling er under udarbejdelse.


UDVALGTE LINKS OM PECS

Pyramid Educational Consultants, Inc – www.pecs.com

Picture Exchange Communication System
The source for services designed to enhance the lives of children and adults with autism and related developmental disabilities

The National Autistic Societywww.nas.org.uk

The site includes information about autism and Asperger syndrome, and about the support and services available in the UK for: The family (incl. carers and partners), people with an autistic spectrum disorder, Professional/researcher and journalists.

BBB Autism Support Network  – www.bbbautism.com

BBB Autism Support Network presents a positive outlook on autism. You won’t find any stories that will make you cry here. We are interested in helping you to help your child to communicate better, lessen inappropriate behaviors and reduce the stress and frustration of everyone in your house.

We are not doctors; we are parents with kids on the spectrum. We are not diagnosing or prescribing any treatment for your child, we are providing a starting point of information for your consideration. If it looks interesting to you, do further research. If you use ideas, please let us know how they work out for you.

www.mayer-johnson.com

www.pyramidproducts.com

www.specialschool.org

www.learningdisabilities.org.uk

www.polyxo.com


UDVALGTE LINKS OM PICTOGRAMMER

Håkansson.dk – www.haakansson.dk

Privat hjemmeside om familien Bjerknæs Haakansson og deres 5-årige søn Andreas, der har Down’s syndrom kombineret med en medfødt hjertefejl (VSD). Familien kommunikerer igennem tegn-til-tale og boardmaker pictogrammer suppleret med egne digitale billeder. Hjemmesiden beskriver familiens hverdag, Andreas’ udvikling, samt giver en basal introduktion til Down’s syndrom og VDS.

www.zygo-usa.com


UDVALGTE LINKS OM TALEMASKINER

AB HANDIC HELP – www.abhh.dk

AB Handic Help forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med et ringe eller intet verbalt sprog. Produkterne spænder fra meget enkle “talebøffer” til avancerede talemaskiner, derudover forhandles kognitive hjælpemidler til mennesker med hjerneskade, 0-1 kontakter, computerprogrammer og tilbehør m.m.

HANS KNUDSEN INSTITUTTET – www.h-k-i.dk

Hans Knudsen Instituttet forhandler og producerer kommunikationshjælpemidler til mennesker med handicap: talemaskiner, alternative styringsmuligheder til mus, joystic m.m.

ROSENVÆNGET SKOLE – www.rosenskole.dk

Rosenvænget Skole er en amtskommunal specialskole i Viborg. I denne artikel beskriver tre pædagoger arbejdet med at introducere en talemaskine for Anders på 17 år, der er en svagtsynet multihandicappet dreng uden et talesprog. Ved hjælp af bl.a. videoanalyse vurderes Anders’ kommunikative færdigheder og sociale samspil. Anders præsenteres så for forskellige typer talemaskiner. Artiklen beskriver de enkelte talemaskiner og erfaringerne med dem.

www.weller.dk

www.handikap.info

www.hjaelpemiddelcentralen.dk

www.hmi.dk

www.h-k-i.dk


UDVALGTE LINKS OM TEGN TIL TALE

Tegn til tale – www.tegntiltale.dk

Hjemmesiden indeholder en introduktion til tegn-til-tale, eksempler på tegn i forskellige situationer, samt en oversigt over vigtige tegn-ordbøger og deres forhandlere.

Håkansson.dk www.haakansson.dk

Privat hjemmeside om familien Bjerknæs Haakansson og deres 5-årige søn Andreas, der har Down’s syndrom kombineret med en medfødt hjertefejl (VSD). Familien kommunikerer igennem tegn-til-tale og boardmaker pictogrammer suppleret med egne digitale billeder. Hjemmesiden beskriver familiens hverdag, Andreas’ udvikling, samt giver en basal introduktion til Down’s syndrom og VDS.

Døveskolernes Materialecenter (DM) – www.matcen.dk

Døveskolernes Materialecenter udvikler og producerer undervisningsmidler til og om døve, hørehæmmede og døvblinde. Centret udbyder materialer i tegnsprog, sprogstimulering og billedstøttet kommunikation, artikulation og høretræning m.m.– en oversigt over materialeudvalget findes på centrets hjemmeside.

Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation www.kc.dk udbyder salgsmaterialer i tegnsprog/tegnordbøger, computerprogrammer og deciderede undervisningsprogrammer i tegnsprog og tegnstøttet kommunikation.

På hjemmesiden findes desuden oplysninger om udviklingsarbejde og forskning i KC’s regi, kursus- og efteruddannelsestilbud til både pårørende og professionelle samt introduktion om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, der udbydes af KC.

www.deaf.dk

www.centerforautisme.dk

www.isaac.dk

www.haderslevsem.dk

www.solund.dk

www.rosenskole.dk

www.kc.dk

www.epos-amu.dk

www.ara-software.dk

www.down.dk

www.acskive.dk

www.vidar.dk


UDVALGTE LINKS OM TEGNSPROG 

Døveskolernes Materialecenter (DM) www.matcen.dk

Døveskolernes Materialecenter udvikler og producerer undervisningsmidler til og om døve, hørehæmmede og døvblinde. Centret udbyder materialer i tegnsprog, sprogstimulering og billedstøttet kommunikation, artikulation og høretræning m.m.– en oversigt over materialeudvalget findes på centrets hjemmeside.

Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation –  www.kc.dk

Centeret udbyder salgsmaterialer i tegnsprog/tegnordbøger, computerprogrammer og deciderede undervisningsprogrammer i tegnsprog og tegnstøttet kommunikation.

På hjemmesiden findes desuden oplysninger om udviklingsarbejde og forskning i KC’s regi, kursus- og efteruddannelsestilbud til både pårørende og professionelle samt introduktion om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, der udbydes af KC.

www.kc.dk

www.nettegnsprog.dk

www.eudeaf2003.org

www.deaf.dk

www.hoerelse.info

www.doveskirke.dk

www.frennung.dk


INTERNATIONALE HJEMMESIDER

Augmentative and Alternative Communication Connecting Young Kids (YAACK)https://www.childdevelopmentprograms.ca/resource/augmentative-and-alternative-communication-aac-connecting-young-kids-yaack/

YAACK er en hjemmeside, der informerer og rådgiver om en række emner relateret til AAC i forhold til børn med særlige kommunikationsvanskeligheder. Hjemmesiden vejleder i metoder til at udvikle og understøtte de individuelle kommunikative udspil med henblik på at integrere barnet socialt.

Blissymbolics Communication International (BCI)www.blissymbols.org/

BCI er en non-profit organisation, der har de verdensomspændende rettigheder til brugen og udviklingen af BLISS-symboler til mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Hjemmesiden indeholder generelle informationer om BLISS, samt en oversigt over forskning i BLISS med bibliografi over videnskabelige publikationer. Siden er ikke opdateret.

International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC)www.isaac-online.org

ISAAC er en international forening for supplerende og alternativ kommunikation. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og arbejder på at fremme kommunikation og livsbetingelser for mennesker med særlige kommunikationsbehov. Hjemmesiden sigter på at formidle nyheder og information. På ISAAK-DK findes en oversigt over og links til forhandlere af AAC-udstyr.

Rehabilitation Engineering Research Center on Communication Enhancementwww.aac-rerc.psu.edu/

Centrets formål er at vejlede brugere af AAC-teknologi i opnåelsen af deres mål igennem omfattende forskning, udvikling og promovering af AAC-teknologi. Hjemmesiden indeholder links til forbrugerinformation, produktforhandlere, forskningsprojekter m.m.

International Society On Early Interventiondepts.washington.edu/isei

International Society On Early Intervention er en international forening, der har fokus på betydningen af en tidlig indsats overfor udsatte børn og familier, herunder børn med funktionsnedsættelser. ISEI søger at skabe et internationalt kommunikationsforum for professionelle. På hjemmesiden findes en artikelbase med artikler om bl.a. udvikling af og erfaringer med kommunikationsmetoder i forhold til børn med autisme.

MDVI (Multiple Disabilities and a Visual Impairment) Euronet

MDVI er et nystartet europæisk netværk, der har til formål at indsamle og udveksle viden om og erfaringer fra det professionelle arbejde med at uddanne børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. På hjemmesiden findes et diskussionsforum under udvikling og beskrivelser af nuværende og fremtidige udviklingsprojekter i EU-kontekst.

Technology Integration in Education by Linda J. Burkhart – www.lburkhart.com/main.htm

En hjemmeside med idéer og kommentarer til fremstilling og brug af kommunikationsmetoder i forhold til mennesker med særlige behov. Siden indeholder mange links til andre sider med idéer, produktforhandlere, artikel- og informationsbaser, forældreerfaringer m.m.

CERTECwww.certec.lth.se

Centrum För Rehabiliteringsteknisk Forskning er en afdeling under Lunds Universitet. CERTECs hovedområde er forskning og metodeudvikling inden for rehabiliteringsteknologi og -design i relation til mennesker med multiple funktionsnedsættelser. CERTECs hjemmeside indeholder information om pågående og afsluttede projekter i udvikling og afprøvning af kommunikationshjælpemidler – rapporter og publikationer i forbindelse med projekterne kan downloades ligesom et stort udbud af øvrige videnskabelige arbejder, rapporter, artikler, nyhedsbreve og andet materiale inden for området er tilgængeligt. Siden indeholder desuden en oversigt over kurser og seminarer i rehabiliteringsteknik og –pædagogik.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS